Chcem predať/ prenajať/ hľadám nehnuteľnosť

Realitná kancelária GOLDEN HOUSE 2008

Reality Zlaté Moravce, Nitra, Žarnovica, Piešťany phone 0905 769 505

Golden House

O realitnej kancelárii

Vítame Vás na stránke našej realitnej kancelárie.

Realitná kancelária Golden House 2008 vznikla v januári v roku 2008. Realitnú činnosť vykonávame lokálne v okresoch Zlaté Moravce, Nitra, Žarnovica, Piešťany, na základe dohody aj v inej lokalite Slovenska.

Naše služby:

● Sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľností (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, garáže, pozemku, kancelárskeho priestoru, podnikateľského objektu), zámeny nehnuteľnosti za inú nehnuteľnosť
● Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti podľa stanovených požiadaviek klienta.
● Zabezpečenie právneho servisu spojeného s predajom a s prenájmom nehnuteľnosti.
Overenie právneho stavu nehnuteľnosti.
Zabezpečenie vyhotovenia zmlúv a listín. (Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Dohody o rezervácii nehnuteľnosti, Kúpnej zmluvy, Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, Darovacej zmluvy, Darovacej zmluvy s dojednaním vecného bremena, Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, Zmluvy o nájme nehnuteľnosti, Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti do užívania, Plnomocenstva, alebo inej dohody).
Zabezpečenie úkonov spojených s výmazom ťarchy na nehnuteľnosti.
Komunikácia s bankami, prostredníctvom ktorých sa úverom financuje kúpna cena, s príslušnými Katastrálnymi odbormi Okresných úradov, s orgánmi štátnej správy a samosprávy alebo s inými inštitúciami, ktorých posudok, vyhlásenie alebo rozhodnutie je k plneniu potrebný, s notármi pri úhrade kúpnej ceny do notárskej úschovy.
Súčinnosť pri plnení zo zmluvy, odovzdaním a prevzatím nehnuteľnosti do užívania.
● Zabezpečenie následných úkonov po odovzdaní nehnuteľnosti do užívania, ako sú zmeny u správcu bytu, zmeny odberateľa energií u dodávateľov energií na nehnuteľnosti, oznamovacej povinnosti po prevode vlastníctva nehnuteľnosti podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
● Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckého posudku, geometrického plánu, vyporiadania majetkových vzťahov, vyhotovenia energetického certifikátu stavby.
● Spolupráca s investormi a developermi pri príprave a realizovaní projektov výstavby rodinných domov, bytových domov a priemyselných parkov.
● Spolupráca s geodetmi, znalcami, architektmi, projektantmi, bankami, notármi.

Pri realizácii predaja nehnuteľnosti hradíme poplatky:

– 2 x originál výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti do výšky 16 Eur
– 1 x originál výpisu z katastrálnej mapy nehnuteľnosti do výšky 8 Eur
– výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov do výšky 10 Eur
– poplatky za overenie podpisu prevodcu/ prevodcov na všetkých exemplároch zmluvy do výšky 100 Eur
– správny poplatok katastrálneho konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v 30-dňovom alebo v skrátenom katastrálnom konaní, do výšky 66 Eur
– ostatné poplatky na základe dohody

Našim cieľom je v právnej istote a k vzájomnej korektnej spokojnosti zmluvných strán úspešne zrealizovať celý proces predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, a v čo najväčšej miere tento proces zmluvným stranám uľahčiť.

V prípade záujmu o kompletné alebo niektoré naše služby, alebo v prípade otázok ohľadne predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti, nás, prosím, kontaktujte telefonicky, mailom alebo formulárom.

Radi Vám budeme nápomocní k realizácii Vášho zámeru.

Mgr. Martina Krajčiová